Požiadavkám PAS-ky ako by sme z oka vypadli

Publikovala Jana Kiššová dňa 31.01.2016

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) zverejnila desať bodov, ktoré by podľa nej mali priniesť na Slovensko ekonomické reformy a zlepšiť podnikateľské prostredie. Vyzvala tým politické strany, aby sa k nim vyjadrili. My v SaS sa dlhodobo a systematicky snažíme, aby štát pre podnikateľa prestal byť nepriateľom, ktorý si naňho spomenie len vtedy, keď od neho potrebuje vyžmýkať peniaze. Stále ďalšie a viac. Tie potom „pán štát“ a jeho správa aj tak z významnej časti neefektívnym spôsobom rôzne premrhá, časť odleje oligarchom a za časť si kúpi svoju vlastnú propagandu vo forme takzvaných sociálnych balíčkov.

Sme presvedčení, že štát pod vedením súčasnej vlády vo vzťahu k podnikateľom nefunguje dobre. Chová sa k nim demotivujúco, často likvidačne a odmeňuje obvykle nečestných, zato blízkych samým sebe. Toho dôsledkom je doslova likvidácia strednej vrstvy, čomu treba urýchlene zabrániť. Preto iniciatívu PAS vítame a tešíme sa podpore podnikateľov pre reformy, ktoré sa vo veľkej miere zhodujú s našim ekonomickým reformným programom “Agenda 2020”. Predstavili sme ho už v lete minulého roku a je našou vlajkovou loďou pre tohtoročné voľby. Sme totiž presvedčení, že Slovensko potrebuje reformy ako soľ.
 
Keďže iniciatíva PAS je formulovaná ako výzva pre politikov, cítim ako spoluautorka Agendy 2020 povinnosť reagovať. Robím to dokonca veľmi rada, pretože obrovská zhoda desatora PAS a našej Agendy 2020 je potvrdením toho, že problémom podnikateľov veľmi dobre rozumieme a máme pre nich pripravené efektívne riešenia.
 
Ponúkam teda porovnanie všetkých desiatich bodov, v štruktúre podľa výzvy a požiadaviek PAS.
 
PAS 1. ZNÍŽIŤ DANE A ODVODY: Znížiť daň zo zisku z 22% na 19%. Zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku na sociálne a zdravotné odvody pre všetkých. Výpadky v príjmoch verejných financií kryť zlepšeným výberom daní, zrušením daňových výnimiek, obmedzením investičných stimulov, postupným zastavením neefektívnej výroby elektriny z hnedého uhlia, ako aj znižovaním ďalších neefektívnych výdavkov.

V Agende 2020 navrhujeme:

 • vrátime rovnú daň z príjmov na úroveň 19% (k 1. 1. 2017) a následne na 15 % (k 1. 1. 2019). Rušenie výnimiek spravidla prináša vyššie výnosy pre štátny rozpočet. Navrhujeme použiť takéto výnosy na zníženie plošnej sadzby z dane z príjmu.
 • zavedieme Odvodový bonus, ktorý principiálne zodpovedá požiadavke na odvodovú odpočítateľnú položku, významnou mierou znížime sadzby odvodov
 • zdobrovoľníme odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti
 • zrušíme investičné stimuly

Ako kompenzačné úsporné opatrenia navrhujeme:

 • presadzovať v rámci EÚ znižovanie investičných stimulov na nulu
 • zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy
 • zrušiť podporu stavebného sporenia
 • spätne vyhodnotiť pomoc podnikom pri tvorbe a záchrane pracovných miest

 Vyššie uvedené snáď nepotrebuje žiaden komentár, zhoda cieľov v tomto bode je zrejmá, až nápadná. Človek by neveril, že náš program vznikol pol roka pred výzvou PAS.
 
PAS 2. ODBÚRAŤ BYROKRACIU V PODNIKANÍ: Významne znížiť administratívnu záťaž firiem a to najmä zavedením jednoduchších pravidiel zamestnávania, uvoľnením hygienických a bezpečnostných požiadaviek, zrušením duplicít pri povinných výkazoch pre rôzne orgány verejnej správy ako aj zrušením povinnej pracovnej zdravotnej služby pre malé firmy.
 
V Agende 2020 navrhujeme:
Liberálny zákonník práce. Jeho filozofiou je významné zjednodušenie (z pôvodných 255 paragrafov ich navrhujeme 173) a odbúranie nezmyselných nárokov na zamestnávateľov. Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa sa stáva rovnocennejším voči súčasnému stavu, kedy neprimerane ochraňuje zamestnanca a neprimerané nároky kladie pre zamestnávateľa.
Ďalšími navrhovanými opatreniami sú:

 • zrušíme nezmyselné alebo duplicitné povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní : zjednotíme formu komunikácie zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a daňovým úradom na elektronickú
 • zrušíme povinnosť zamestnávateľa archivovať výplatné pásky
 • zrušíme povinnosť zamestnávateľa zasielať štatistickému úradu:
 • štvrťročný výkaz o práci
 • ročný výkaz o úplných nákladoch práce
 • zrušíme povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane osobných údajov presahujúce rámec požadovaný európskou legislatívou:
 • povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu
 • povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt
 • registračnú povinnosť pre informačné systémy s osobnými údajmi
 • povinné skúšky na Úrade pre ochranu osobných údajov
 • predĺžime lehotu na odhlásenie zamestnanca z pôvodného jedného dňa na 8 dní
 • zrušíme nezmyselné pokuty (napr. za absenciu povolenia Úradu verejného zdravotníctva (hygiena) na prevádzku administratívnej činnosti)
 • zavedieme povinnosť pre úrad, ktorý ak stanoví pokutu preukázateľne v dôsledku vlastnej chyby, musí ju napraviť bez osobitnej žiadosti od poškodeného subjektu a skoordinovať odsúhlasenie s nadriadeným orgánom, ak je toto potrebné
 • zrušíme pracovnú zdravotnú službu pre I. a II. kategóriu

Ako vidno, náš program opäť reaguje na skutočné potreby. Či už pri výraznom zjednodušení zamestnávania a s ním spojených prekážok. Nakoniec, tieto opatrenia nie sú určené len podnikateľom. Na rozdiel od socialistických ľúbivých a len zdanlivo zamestnancov ochraňujúcich opatrení, uvoľnením podmienok získavajú aj zamestnanci, ktorých takto podnikatelia majú lepšiu motiváciu a možnosti zamestnať. Veríme v slobodu trhu práce, je to nakoniec jediný známy dobre funkčný mechanizmus. Môže však dobre fungovať len bez deformít, spôsobených rôznymi kontraproduktívnymi zákazmi a príkazmi štátu. Zjednodušením a sprehľadnením pravidiel chceme vykonať v tomto smere významný krok.
 
PAS 3. UĽAHČIŤ PODNIKANIE: Systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie tak, aby Slovensko zlepšilo svoje postavenie v rebríčku Doing Business Svetovej banky a dostalo sa v polovici funkčného obdobia novej vlády v roku 2018 z aktuálneho 29. miesta aspoň do prvej dvadsiatky najlepších krajín. Pri novej legislatíve vyčísľovať dopady na podnikateľské prostredie a v prípade negatívnych dopadov automaticky odložiť účinnosť zákona aspoň o šesť mesiacov od schválenia v parlamente, aby podnikatelia mali čas sa na zmeny pripraviť.
 
V Agende 2020 navrhujeme:

 • zrušíme povinné preškoľovanie vodičov
 • zrušíme koncesionárske poplatky
 • zdobrovoľníme sociálny fond
 • znížime počet viazaných živností
 • zrušíme povinnosť ohlasovať voľné živnosti na živnostenskom úrade
 • zrušíme bariéry, ktoré obmedzujú predaj poľnohospodárskej pôdy
 • ako účinné opatrenie proti neplatičom zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH (má sa za to, že ju v plnej miere uznal), je možné považovať za exekučný titul
 • pre zvýšenie právnej istoty navrhujeme prijímať určité zákony s účinnosťou len k 1. januáru (Zákon o dani z príjmu, Zákon o dani z pridanej hodnoty, atď)

K zlepšeniu podnikania, ako vidno, smerujú aj tieto kroky. Roboty je veľa, množstvo dnes platných opatrení je nezmyselných a samoúčelných. Nie sme, samozrejme, za chaos. Sme však, a to mienime čo najdôslednejšie presadzovať, za slobodu podnikania. Nezakladáme prezumpciu viny podnikateľov, nemyslíme si o nich, že sú to špekulanti a podvodníci, ktorých treba na každom kroku dvakrát skontrolovať a potom preventívne aj tak seknúť po krížoch a ešte poriadne podojiť.
Tiež si nemyslíme, že úlohou politikov je meniť pravidlá (zákony) každú chvíľu a rôznymi turbonovelami držať podnikateľov v pohotovosti. Nie. Podnikateľov chceme nechať podnikať, vytvárať (prirodzenou cestou) pracovné miesta a najmä tvoriť hodnoty. Ak budú namiesto toho každú chvíľu musieť študovať zmeny pravidiel a prispôsobovať sa im, ak ich zahltíme rôznymi nezmyselnými hláseniami, výkazmi a ďalšími povinnosťami, nebudú mať čas a priestor na to hlavné, teda podnikať a tvoriť hodnoty. Resp. im to veľmi komplikujeme. Opakujem, nechceme chaos. Ale obmedzenia chceme minimalizovať na zmysluplné.
 
PAS 4. OZDRAVIŤ VEREJNÉ FINANCIE: Znížiť verejný dlh pod prvú hranicu dlhovej brzdy a vyrovnať štrukturálnu bilanciu verejných financií. Zabezpečiť dlhodobú stabilitu verejných financií najmä reformou zdravotníctva, ktorá zavedie transparentnú regulovanú spoluúčasť za vybrané výkony s ochrannými stropmi pre chudobných ľudí, podporí vstup súkromného kapitálu do nemocníc aj na poistný trh a zníži neefektívne výdavky najmä na lieky, zdravotné pomôcky, výdavky nemocníc ako aj nadbytočné zdravotné výkony.
 
V Agende 2020 navrhujeme:
Verejné financie:

 • do konca volebného obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a verejný dlh znížiť pod prvé sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti (dnes 50 % HDP)

Zdravotníctvo/Program:

 • štát sa má zamerať na kontrolnú činnosť, dohľad nad kvalitou liečby a jej vymáhanie, súčasne so znižovaním informačnej asymetrie medzi pacientom a zdravotným systémom
 • zadefinujeme zákonný nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti, na takzvaný základný balík. Bude rovnaký pre všetkých poistencov a každá zdravotná poisťovňa pôsobiaca na trhu ho bude povinná zabezpečiť. Definícia nároku je dôležitým prvkom v transparentnosti a solidarite v čerpaní zdravotných služieb.
 • zrušíme možnosť obchádzať generickú preskripciu úpravou formulára receptu, čo umožní nezanedbateľné zníženie doplatkov za lieky hradených pacientmi....
 • presadíme povinnosť merania a zverejňovania údajov o zdravotnej starostlivosti jednotlivých poskytovateľov s transparentnou tvorbou rebríčkov v jednotlivých parametroch, slúžiace informovanosti občanov i podpore konkurencie medzi poskytovateľmi s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.
 • umožníme zdravotným poisťovniam, ak tieto zabezpečia svojim poistencom definovaný zákonný nárok, ponúkať i rôzne poistné plány s rôznou cenou a tvoriť zisk.
 • zavedieme zverejňovanie informácií o hospodárení zdravotných zariadení a poskytovaní zdravotnej starostlivosti (napr. hospodárske výsledky, zmluvy, počty pracovníkov a lôžok, čakacie listiny, ...)
 • zavedieme zverejňovanie zoznamu lekárskych výkonov hradených zo zákonného zdravotného poistenia vrátane detailných požiadaviek kladených na ich poskytnutie a zoznamu úkonov nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.

Zníženie verejného dlhu a stabilizácia verejných financií sú jasne zadefinované ako náš cieľ. Je to podľa nás jediná možná cesta, pokiaľ sa chceme chovať zodpovedne k sebe a našim deťom. Zhoda s výzvou PAS je opäť zrejmá.
Priamo súvisiaca reforma zdravotníctva je dnes viaž než zrejmá nevyhnutnosť. Systém dnes nefunguje, je prakticky pred kolapsom, je bez šance udržať ho v takomto stave dlhodobo. Inými slovami, trpia pacienti a štát (verejné peniaze, získané od tvorcov hodnôt), kráľovsky profituje zopár špekulantov, netvoriacich žiadne hodnoty, len parazitujúcich na systéme. Ako politici cítime povinnosť chrániť verejný záujem a nastaviť povinnosti štátu tak, aby sa kompletne prekopal celý dnes (ne-)fungujúci a najmä neefektívny systém. Je potrebné ho nahradiť systémom výrazne efektívnejším, tu vidíme úlohu štátu.
 
PAS 5. ZLEPŠIŤ VZDELÁVANIE: Zaviesť hodnotenie uplatnenia absolventov stredných odborných škôl a vysokých škôl na trhu práce, najmä podľa výšky dosahovaných platov a absolventskej miery nezamestnanosti. Výsledky zohľadniť vo financovaní škôl z verejných zdrojov a pravidelne o nich informovať verejnosť.
 
V Agende 2020 navrhujeme:

 • rozšírime meranie, porovnávanie a zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu verejnej správy a následne obmedzíme alebo zrušíme finančnú podporu tých neefektívnych

Sme si vedomí, že aj tu štát a jeho systém vzdelávania žalostne zlyháva. Na jednej strane máme veľmi vysokú mieru nezamestnaných, vrátane množstva mladých ľudí. Na strane druhej zamestnávatelia majú vážny problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu prakticky na skoro každú pozíciu. Trochu pritiahnute za vlasy môžeme povedať, že existujúci školský systém za drahé peniaze (zobraté cez systém daní a odvodov všetkým, čo vytvárajú hodnoty) vychováva uchádzačov o podporu v nezamestnanosti. Pritom v školstve máme stále menej detí a počet učiteľov sa nemení. Štát sa tu svojej úlohy vo veľkej miere vzdal, keď previedol školy na župy. Nie, toto nie je úloha žúp alebo iných miestnych samospráv, ale toto je úloha štátu, aby nastavil fungujúci systém.
Ešte pred nedávnom, 20-25 rokov dozadu, boli našim (starým) systémom produkovaní kvalitní primerane vzdelaní resp. kvalifikovaní absolventi. Dôsledkom je dnes príchod mnohých investorov, ktorí u nás nachádzajú kvalifikovanú (a áno, aj lacnú) pracovnú silu. Dnešní absolventi však plošne podobnú kvalitu nedosahujú ani zďaleka, dôsledkom je ich ťažká zamestnateľnosť.
Aj podľa nás sú u vzdelávania kľúčovými merateľnými ukazovateľmi platy absolventov a ich úspešnosť pri nájdení si zamestnania. Následne obmedzíme štátnu finančnú podporu napríklad neefektívnych vysokých a stredných škôl (v zdravotníctve zase poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, atď.) Na druhej strane považujeme za žiadúce podporovať tých, čo majú výsledky (objektívne zmerané).
Uvedené merania, porovnávania a zverejňovanie chceme zaviesť aj do ďalších oblastí. Teda nielen do školstva, ale aj do zdravotníctva, prokuratúry, súdnictva, atď..
 
PAS 6. SLEDOVAŤ EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÉHO SEKTORA: Systematicky merať kvalitu a efektívnosť verejných služieb, výdavkov, politík, projektov aj regulácií. Podporovať len tie činnosti, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Výsledky hodnotenia zverejňovať pred uskutočnením rozhodnutí (ex ante) aj následne (ex post). Dlhšie trvajúce výdavky, regulácie a politiky schvaľovať s obmedzenou dobou platnosti, a ich pokračovanie podmieniť preukázaným dosahovaním výsledkov.
 
V Agende 2020 navrhujeme:

 • rozšírime meranie, porovnávanie a zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) verejnej správy a následne obmedzíme alebo zrušíme finančnú podporu tých neefektívnych. Tieto merania, porovnávania a zverejňovanie zavedieme do všetkých oblastí. Následne obmedzíme štátnu finančnú podporu napríklad neefektívnych vysokých a stredných škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, atď. 
 • zavedieme zverejňovanie analýzy predpokladanej návratnosti pred každou investíciou realizovanou z verejných zdrojov so sumou nad 10 miliónov eur, pričom táto bude rešpektovať princípy Total Cost of Ownership (TCO) a jej výsledky sa premietnu do kritérií obstarávania
 • zverejňovanie predpokladanej návratnosti investícií má slúžiť k vytvoreniu obrazu o tom, či sú dané investície návratné, či ich návratnosť nie je príliš dlhá, resp. či sú dané investície pri istej návratnosti potrebné (napr. pri výstavbe jadrovej elektrárne, atď. ). Cieľom uplatnenia princípov TCO (celkových nákladov na vlastníctvo) je zaistiť, aby náklady nezahrňovali len obstarávaciu cenu, ale všetky ďalšie výdaje vznikajúce v súvislosti s vlastníctvom statku. Rozširovanie tohto princípu budeme presadzovať vo verejnom obstarávaní postupne aj pod uvedený limit tam, kde je to efektívne.“
 • Analogický postup predpokladáme pri významných legislatívnych zmenách.

Opäť zhoda, vôbec nie náhodná. Náš pohľad je jednoznačný, to čo nefunguje alebo neprináša osoh (hodnotu), nemá nárok na to, aby sme za to platili.
Rovnako legislatívne zmeny musia mať jasné opodstatnenie a spočítaný dopad.
 
PAS 7. ZVYŠOVAŤ TRANSPARENTNOSŤ: Všetky dáta vytvorené verejným sektorom, s výnimkou citlivých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany súkromia, zverejňovať v strojovo čitateľnom tvare, na webe alebo cez štandardné aplikačné rozhrania. Podporiť novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá rozšíri jeho pôsobnosť aj na štátne, župné a mestské firmy, zavedie povinné zverejňovanie hlasovaní poslancov ako aj zápisníc z komisií a rokovaní zastupiteľstiev miest a žúp, sfunkční zverejňovanie súdnych rozsudkov a zavedie ďalšie zmeny uľahčujúce prístup verejnosti k informáciám zo strany verejných orgánov.
 
V Agende 2020 navrhujeme:

 • uľahčíme vyhľadávanie v registri zmlúv
 • zavedieme povinné zverejňovanie výsledkov hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou štátu
 • rozšírime okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na podniky s väčšinovou účasťou štátu
 • zavedieme sprístupňovanie informácií v elektronickej forme ako minimum a zavedieme štandardy zverejňovania dokumentov v elektronickej forme
 • stransparentníme verejnú databázu obstarávaní
 • rozšírime okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na podniky s väčšinovou účasťou obce
 • zavedieme zverejňovanie dôležitých informácií obcí na ich oficiálnom webovom sídle (napr. materiály zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev, zmluvy, dodatky k zmluvám a faktúry, atď.)
 • rozšírime meranie, porovnávanie a zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu verejnej správy a následne obmedzíme alebo zrušíme finančnú podporu tých neefektívnych.
 • zavedieme zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle infozákona

Ako vidno, sme za maximálnu transparentnosť. Obchodné tajomstvo a ani akékoľvek iné utajovanie nemá vo vzťahu so štátnou a verejnou správou čo hľadať. Až na pár bezpečnostných výnimiek samozrejme, ale za tie sa tiež nesmie schovávať to, čo tam nepatrí. Jednoducho čím vyššia verejná kontrola. A skutočná, nie len „akože“.
Nakoniec, ako súčasť vlády Ivety Radičovej sme boli motorom zavedených prvkov významne zvyšujúcich transparentnosť, ako napr. zverejňovanie zmlúv atď. Súčasnosť však ukazuje, že treba ísť ešte ďalej, sme na to odhodlaní.
 
PAS 8. PODPOROVAŤ HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ: Vytvárať podmienky pre efektívnu súťaž vo všetkých odvetviach hospodárstva a to najmä zabezpečením nezávislosti a odbornosti regulačných orgánov, otváraním trhov pre nových investorov, pokračovaním v privatizácii podnikov s majetkovým podielom štátu (napr. distribučné energetické podniky, Slovenská pošta, Tipos) a preverovaním súťažných podmienok vo verejných obstarávaniach s nízkym počtom uchádzačov.
 
V Agende 2020 navrhujeme:

 • zavedieme povinné zverejňovanie výsledkov hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou štátu

V programe v oblasti zdravotníctva:

 • presadíme nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého predseda bude volený vo verejnej voľbe NR SR
 • naďalej budeme postupovať pri obsadzovaní politických nominácií s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou s cieľom nominovať len slušných a schopných ľudí
 • zrušíme povinné členstvo vo viacerých komorách (napr. Slovenská komora daňových poradcov, Komora veterinárnych lekárov, Slovenská komora audítorov, atď.)

Verejné financie:

 • privatizácia napríklad: TIPOS, BIONT, SHMÚ, regionálne letiská, podniky SAD

V programe v oblasti energetiky:

 • energetika na Slovensku je v dôsledku desaťročia trvajúceho vplyvu štátu stále jedným z odvetví vyžadujúcich dôslednejšiu liberalizáciu trhu. Štátne vlastníctvo energetických podnikov vytvorilo v minulosti na trhu mnoho zásadných rozporov a deformácií. Štát ako vlastník by mal presadzovať rozvoj energetických podnikov, no regulátor robil úplný opak. Prvým dôležitým krokom je tak vytvorenie stabilného a transparentného regulačného rámca s naozaj nezávislým rozhodovaním.“

Samozrejme. Sme všetkými desiatim za čím voľnejšiu, teda štátom čím menej obmedzovanú, hospodársku súťaž. Nielen preto, že sme liberálna strana. Ale je verejným tajomstvom, že štátom dnes zavádzané a uplatňované obmedzenia vedú k neférovým podmienkam. A k významnému predražovaniu prakticky všetkého, čo reguluje štát.
Úloha štátu nie je vo vytváraní nezmyselných prekážok. Dnes dobrý štátny odborník na verejné obstarávanie je ten, čo dokáže tak poohýňať zákon, aby vyhral dopredu vybraný favorit. A následne rôznymi bočnými uličkami a dodatkami následne riadne pozvyšovať cenu. A aj keď je to nezmysel, takto to funguje. Žiaľ. Všetci to vedia, mnohí frflú, zopár sa sťažuje.. ale karavána dnešnej vlády šliape ďalej. Pritom je však kľúčové si uvedomiť, že korupcia nie je príčinou ale dôsledkom zle nastaveného systému.
Preto je úlohou novej vlády odstrániť mnohé, často aj umelo vytvorené, prekážky.
A samozrejme nastavenie celého systému tak, aby sa uplatňovali významné podmienky a následne aj dodržiavali. Jednoducho dať skutočné férovú šancu uplatniť sa tým najlepším ponukám, nie najlepším manipulátorom obstarávaní.
S týmto je spojená nevyhnutne personálna otázka. Žiaľ podľa dnešnej praxe vidno, akú morálku majú členovia rôznych komisií. Je to prerastené od hlavy až úplne dolu. Táto úloha vôbec nie je ľahká, priamo súvisí aj s ďalším bodom, kde nielen pozitívna motivácia, ale aj reálne hrozby reálnych trestov pre podvodníkov a lu....., musia smerovať k zmene.
My ako strana sme pripravení nominovať len ľudí, o ktorých si myslíme, že sú nielen odborníci na danú problematiku, ale súčasne musia byť skutočne slušní ako ľudia. Je to dnes už síce ošúchané a zdevalvované slovné spojenie, napriek tomu ho však berieme vážne v jeho esenciálnom význame, keď ešte zdevalvované nebolo. Lebo u nás to tak naozaj je. Samozrejme cena za to je, že nám chýbajú veľkí sponzori, ktorým sa my a naši nominanti neodmeňujeme zákazkami a zvýhodneniami.
 
PAS 9. OČISŤOVAŤ VEREJNÝ ŽIVOT: Posilniť nezávislosť a verejnú kontrolu prokuratúry, polície aj súdov a podporiť v nich zavedenie etických kódexov. Zákonom definovať sankcie vrátane možnosti zbavenia funkcie v prípade vážnych pochybení. Zaviesť minimálne týždňovú lehotu na zverejnenie poslaneckých návrhov pred druhým čítaním v Národnej rade SR. Zaviesť podrobné vykazovanie vrátane odhadu trhovej hodnoty v majetkových priznaniach verejných funkcionárov, a to najmä poslancov Národnej rady SR, členov vlády, volených predstaviteľov samospráv a vrcholných predstaviteľov verejných orgánov.
 
V programe v oblasti súdnictva navrhujeme:

 • budeme usilovať o to, aby súdna rada bola obsadená osobami, ktoré majú záujem a schopnosť presadzovať reformy súdnictva rýchlo
 • vylúčime alebo na minimum znížime možnosť premlčania disciplinárnych priestupkov a stanovíme zákonnú disciplinárnu sankciu zbavenia funkcie sudcu v prípadoch tých sudcov, ktorí boli trikrát uznaní vinní v disciplinárnom konaní
 • rozšírime meranie, porovnávanie a zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu verejnej správy a následne obmedzíme alebo zrušíme finančnú podporu tých neefektívnych.
 • zavedieme spresnené majetkové priznania pre verejných funkcionárov

Je to smutné, ale vidíme to všade okolo seba, ako nám ryba smrdí od hlavy a ako dnešné elity sú nezriedka príkladom amorálnosti.
Spoločnosť vníma nastavenie rozdielneho metra, keď iný je používaný na bežných občanov vrátane malých podnikateľov a iný na oligarchov a politikov, ktorí sú prakticky nedotknuteľní. Toto nie je právny štát. Nevyhnutne potrebujeme zaviesť viaceré opatrenia, obvyklé vo vyspelých demokraciách, aby sme dosiahli reálnu vymožiteľnosť práva a ochranu obetí protiprávneho konania. Začať treba od hlavy, teda od vrcholných predstaviteľov štátnej moci, jedinú cestu vidíme v zmene nastavenia systému.
Samozrejme, môžeme si povedať, že “to sú takí fajn chalani, tí by nás nikdy neoklamali..”. Alebo “.. miera sebareflexie je taká vysoká, že nepotrebujeme kontrolu..”. No, bolo by krásne, ak by to takto fungovalo. Žiaľ bez účinných systémov kontroly to nepôjde. Takže sme opäť späť u potreby rozsiahleho prekopania systému, rovnako ako PAS.
 
PAS 10. OTVÁRAŤ SPOLOČNÝ TRH EÚ: Podporovať voľný pohyb tovarov a služieb, energií, kapitálu aj pracovných síl v EÚ. Aktívne sa zasadzovať najmä za budovanie jednotného trhu služieb, kde stále existujú najväčšie bariéry vzájomného obchodu. Podporiť takú dohodu o transatlantickom partnerstve s USA, ktorá prinesie vzájomné výhody.
 
V programe v oblasti vnútro/obrana navrhujeme:

 • máme záujem na zachovaní silného transatlantického spojenectva medzi USA a Európou a zastavení prehlbovania rozdielov v ich vojenských spôsobilostiach

V programe v oblasti pôdohospodárstva navrhujeme:

 • napriek predvstupovým dohodám, Spoločná poľnohospodárska politika – čo je platná dohoda o pomeroch v poľnohospodárstve v EÚ - zachováva nerovnosť medzi členskými štátmi v priamych platbách a ich vyrovnanie odsúva až na rok 2028. Toto vážne deštruuje spoločný európsky trh.

 V programe v oblasti energetiky navrhujeme

 • energetika na Slovensku je v dôsledku desaťročia trvajúceho vplyvu štátu stále jedným z odvetví vyžadujúcich dôslednejšiu liberalizáciu trhu. Štátne vlastníctvo energetických podnikov vytvorilo v minulosti na trhu mnoho zásadných rozporov a deformácií. Štát ako vlastník by mal presadzovať rozvoj energetických podnikov, no regulátor robil úplný opak. Prvým dôležitým krokom je tak vytvorenie stabilného a transparentného regulačného rámca s naozaj nezávislým rozhodovaním.

Sme presvedčení, že práve spomínaný voľný pohyb tovaru, služieb, energií, kapitálu a pracovnej sily je nevyhnutná podmienka úspešného rozvoja a dlhodobej konkurencieschopnosti. Pokiaľ budú pretrvávať nerovnaké podmienky a reštrikcie pre jednotlivých členov EÚ, považujeme to za vážnu prekážku pre slobodné podnikanie.
Rovnako na Slovensku, ako aj na celoeurópskej úrovni, sme odhodlaní presadzovať odstraňovanie neprimeraných zásahov (obmedzovaní) štátu (EÚ) do podnikania. Naopak, odstraňovaním mnohých bariér chceme prispieť k rozvoju.
 
Vážime si vzácnu zhodu výzvy PAS s našim programom. Spája nás spoločný záujem, ktorým je reálny rozvoj podnikateľského prostredia tak, aby tí, čo sú schopní a dokážu tvoriť hodnoty k ich tvorbe boli aj motivovaní a mali na to vytvorené čím lepšie podmienky. 

 

Článok bol publikovaný na: http://blogy.hnonline.sk/jana-kissova/poziadavkam-pas-ky-ako-by-sme-z-oka-vypadli